Regulamin korzystania z Bloga Powszechnej Informacji Medycznej- Medinfo.pl

 

ART. 1

Występujące w regulaminie poniższe pojęcia, należy rozumieć następująco:

 1. „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z Bloga Powszechnej Informacji Medycznej”;;

 2. Centrum Medyczne „ZDROWIE”– Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345225, posiadająca numer NIP: 657-277-61-82, REGON: 260214923;

 3. „Blog Powszechnej Informacji Medycznej” – serwis internetowy prowadzony przez Centrum Medyczne „ZDROWIE”, umożliwiający Bloggerom publikowanie tekstów, zaś Użytkownikom wyrażanie własnych opinii;

 4. „Administrator” oraz „Właściciel” – Centrum Medyczne „ZDROWIE”;

 5. „Blogger” – osoba wskazana przez Centrum Medyczne „ZDROWIE”, redagująca teksty publikowane na Blogu Powszechnej Informacji Medycznej;

 6. „Opinia” – komentarz do materiału opublikowanego na Blogu Powszechnej Informacji Medycznej;

 7. „Komentarz” – wszelkie treści publikowane na Blogu przez Użytkowników;

 8. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Bloga; czytająca i/lub komentująca opublikowane materiały.

 

ART. 2

Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania z Bloga Powszechnej Informacji Medycznej, komentowania i cytowania umieszczonych na Blogu materiałów oraz precyzuje kompetencje Administratora Bloga.

 

 

Zasady korzystania z Bloga Powszechnej Informacji Medycznej

ART. 3

Blog Powszechnej Informacji Medycznej, stanowi źródło wymiany informacji na tematy związane ze zdrowiem oraz danych o dostępie do opieki medycznej. Służy również wymianie opinii pomiędzy Użytkownikami i Bloggerami. Opinie niezwiązane z tematyką Bloga mogą zostać usunięte lub niedopuszczone do publikacji przez Administratora.

 

ART. 4

Blog jest oficjalnym Blogiem Powszechnej Informacji Medycznej, dlatego opinie stanowiące reklamę innych firm i ich produktów mogą zostać usunięte lub niedopuszczone do publikacji przez Administratora.

 

ART. 5

Blog jest serwisem zawierającym posty pracowników Centrum Medycznego „ZDROWIE”, pracowników lub współpracowników podmiotów wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych, oraz świadczeń związanych ze świadczeniami zdrowotnymi oraz zaproszonych gości, którzy dzielą się z Użytkownikami swoją wiedzą ekspercką i opiniami.

 

ART. 6

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

 

ART. 7

Użytkownik ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz komentarzy innych użytkowników. Ma również obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad moralnych. Krytyka skierowana pod adresem bloga Powszechnej Informacji Medycznej oraz pracowników Centrum Medycznego „ZDROWIE” lub oferty powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.

 

ART. 8

Administrator zastrzega sobie prawo moderacji komentarzy, które stoją w sprzeczności z regulacjami prawnymi dotyczącymi usług medycznych w Polsce. Wszelkie działania i komentarze naruszające te normy mogą skutkować podjęciem przez Administratora odpowiednich kroków, włącznie z tymi przewidzianymi w prawie.

 

ART. 9

Każdy Użytkownik korzystający z Bloga jest zobowiązany przestrzegać jego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktywności, które mogłyby utrudniać, zakłócać funkcjonowanie Bloga oraz działać na szkodę Administratora lub innych Użytkowników.

 

ART. 10

 1. Komentarz może zostać opublikowany przez każdego Użytkownika, w momencie wpisania swojego imienia oraz adresu e-mail.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Centrum Medyczne „ZDROWIE”. Publikując swoje dane osobowe na Blogu Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji świadczonych przez niego usług związanych z prowadzeniem Bloga.

 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

 1. imię,

 2. adres e-mail w przypadku uzyskania go od Użytkownika,

 3. informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.

 1. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Bloga niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie i w celu niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 2. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. Udostępnienie danych osobowych dotyczących Użytkowników może nastąpić w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w tym w szczególności na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 4. Podczas korzystania z Bloga zapisywane są krótkie informacje tekstowe – pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce Ochrony Prywatności dostępnej
  na stronie internetowej www.medinfo.pl
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania
 2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  ART. 11

  Komentarz pojawi się na stronie w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.

   

  ART. 12

  Administrator nie jest stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Bloga.

   

  ART. 13

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Blogu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

   

  ART. 14

  Wszelkie dane się opublikowane przez Administratora na Blogu Powszechnej Informacji Medycznej pochodzą ze źródeł, które Administrator uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Blogu.

   

  Prawa autorskie

  ART. 15

  Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Blogu Powszechnej Informacji Medycznej nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania pisemnej zgody od Administratora i podania źródła publikacji (nazwiska autora oraz adresu strony).

   

  ART. 16

  Zarówno publikacje na Blogu Powszechnej Informacji Medycznej, jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

   

  Postanowienia końcowe

  ART. 17

  Użytkownik publikując komentarz na Blogu oświadcza, że zgadza się zapisami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Bloga Powszechnej Informacji Medycznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

   

  ART. 18

  Regulamin jest dostępny pod adresem: http://poradnik.medinfo.pl/regulamin-uslugi/

   

  ART. 19

  Centrum Medyczne „ZDROWIE” zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

   

  ART. 20

  W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Centrum Medyczne „ZDROWIE” poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na blogu.

  ART. 21

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2017


Wpisz szukane słowo lub frazę a następnij naciśnij enter