Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – ile kosztuje i komu przysługuje. Przeczytaj najważniejsze kwestie dotyczące takiej opieki

 w Niezbędnik pacjenta, opieka długoterminowa

Twoja bliska osoba jest przewlekle chora? Nie kwalifikuje się do leczenia na oddziale szpitalnym, ale ze względu na swoje problemy zdrowotne potrzebuje intensywnej i systematycznej opieki pielęgniarskiej w domu. Twoja mama, babcia lub tata wymagają takich usług jak: wykonanie iniekcji domięśniowej, podskórnej czy dożylnej, płukania pęcherza moczowego, pielęgnacji i leczenia trudno gojących się ran albo pielęgnacji z rurką tracheotomijną? Nie wiesz co zrobić aby usługa w całości była finansowana przez NFZ? Jak często przysługują wizyty pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, do kogo zgłosić się po skierowanie lub jakie dokumenty należy skompletować aby uzyskać taką pomoc? Przeczytaj artykuł i zapoznaj się z informacjami na ten temat.

 1. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową
 2. Czy pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest bezpłatna?
 3. Jak często przysługują wizyty pielęgniarki w opiece długoterminowej w warunkach domowych?
 4. Dla kogo przeznaczona jest pielęgniarska opieka długoterminowa domowa?
 5. Co pacjent ma zagwarantowane w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych?
 6. Jakie dokumenty są niezbędne do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową w warunkach domowych?
 7. Gdzie należy składać dokumenty?
 8. Jak długo trzeba ubiegać się o pielęgniarską opiekę długoterminową domową?
 9. Rezygnacja z pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych
 10. Jak długo można korzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?
 11. Pielęgniarska opieka długoterminowa w warunkach domowych prywatnie
 12. Dla których pacjentów pielęgniarska opieka długoterminowa domowa nie może być realizowana?
 13. Gdzie można zgłaszać skargi w przypadku niezadowolenia z pielęgniarskiej długoterminowej opieki w warunkach domowych?

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa może być realizowana na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego, lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego albo lekarza specjalisty (posiadającego umowę z NFZ). Dostępny jest odpowiedni druk skierowania nazwany „Kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową”. Oceny pacjenta dokonuje lekarz i pielęgniarka, w dniu skierowania go do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową, także a na koniec każdego miesiąca – oceny dokonuje pielęgniarka opieki długoterminowej domowej przy pomocy karty oceny.

Czy pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest bezpłatna?

Opieka sprawowana w domu pacjenta świadczona przez pielęgniarkę w ramach opieki długoterminowej jest bezpłatna dla chorego. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów w skali Barthel, NFZ zaprzestaje finansowania za kolejny miesiąc kalendarzowy. Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego. Leki, środki higienicznie i opatrunkowe oraz inne wyroby medyczne zapewnia rodzina na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza.

Jak często przysługują wizyty pielęgniarki w opiece długoterminowej w warunkach domowych?

Pielęgniarka powinna być dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Jest to czas, w którym odbywają się wizyty domowe, ilość godzin opieki dla danego pacjenta jest ustalana indywidualnie. Wizyty częstsze (interwencyjne) odbywają się w przypadkach uzasadnionych medycznie w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy. Wizyty powinny odbywać się nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Dla kogo przeznaczona jest pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest przeznaczona dla pacjentów obłożnie lub/i przewlekle chorych, w dowolnym wieku, z ograniczeniem zdolności do samoopieki, z dowolną jednostką chorobową, oraz tych, którzy w ocenie skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Jest to skala, która zezwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę m.in. czynności życia codziennego typu: poruszanie się, spożywanie posiłków, ubieranie i rozbieranie, siadanie, korzystanie z toalety czy utrzymanie higieny osobistej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być także zakwalifikowani pacjenci, którzy bezwarunkowo wymagają realizacji przynajmniej jednej z wymienionych niżej usług pielęgniarskich, przez okres powyżej 2 tygodni:

 • wykonywania opatrunków w przetokach, stomiach, troficznych owrzodzeniach podudzi, odleżynach oraz trudno gojących się ranach,
 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • pielęgnacji przetoki,
 • karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę,
 • płukania pęcherza moczowego,
 • założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie,
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Co pacjent ma zagwarantowane w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych?

Usługi gwarantowane w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych obejmują:

 1. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 2. przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,
 3. usługi pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 4. edukację zdrowotną osoby chorej oraz członków jej rodziny,
 5. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 6. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji rekonwalescenta w domu.

Jakie dokumenty są niezbędne do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową w warunkach domowych?

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

 • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową,
 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub jeśli chory wcześniej przebywał w szpitalu przez lekarza prowadzącego,
 • pisemna zgoda pacjenta lub rodziny (w przypadku dzieci zgoda opiekunów prawnych).

Gdzie należy składać dokumenty?

Dokumenty należy składać w podmiotach leczniczych, świadczących pielęgniarską opiekę domową. Są to takie placówki jak: centra medyczne, centra opieki domowej, centra pielęgnacji Caritas, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Gminne Ośrodki Zdrowia. Dokumenty można również doręczać do gabinetów pielęgniarek domowych, indywidualnych praktyk pielęgniarek opieki długoterminowej oraz grupowych praktyk pielęgniarek. Spis placówek oferujących pielęgniarską opiekę długoterminową w warunkach domowych w swoim mieście możesz wyszukać na stronie www.medinfo.pl.

Jak długo trzeba ubiegać się o pielęgniarską opiekę długoterminową domową?

Po otrzymaniu skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera niezbędne informacje, pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub rodziną (albo opiekunem faktycznym) termin pierwszej wizyty. Podczas spotkania dokonuje ona ponownej oceny stanu chorego skalą Barthel oraz ustala plan dalszej opieki na podstawie rozpoznanych problemów pielęgnacyjnych. Pielęgniarka opieki długoterminowej zapoznaje pacjenta oraz jego rodzinę ze sporządzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Pielęgniarka opieki długoterminowej powiadamia lekarza i pielęgniarkę POZ, do których pacjent złożył deklarację wyboru, o terminie rozpoczęcia udzielania usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych.

Rezygnacja z pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych

Pacjent ma prawo do rezygnacji z pielęgniarskiej opieki długoterminowej na własne żądanie na każdym etapie udzielanej mu opieki, przy czym obowiązkiem lekarza jest udzielenie informacji o możliwych do przewidzenia następstwach.

Jak długo można korzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?

Okres objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową jest uzależniony od stanu zdrowia chorego. Raz w miesiącu pielęgniarka ocenia efektywność i celowość usług pielęgniarskich, a na koniec każdego miesiąca dokonuje oceny pacjenta według skali opartej na skali Barthel. Zobowiązana jest do poinformowania pielęgniarki POZ i lekarza POZ, do których rekonwalescent złożył deklarację wyboru, o zakończeniu i rozpoczęciu udzielania usług oraz o znacznych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym takich, które skutkują przekroczeniem 40 punktów wg skali Barthel. W zależności od uzyskanej oceny opieka pielęgniarska długoterminowa jest kontynuowana lub nie. W przypadku gdy osoba chora uzyska więcej niż 40 punktów opieka zostaje zakończona, a NFZ zaprzestaje finansowania pielęgnacji za kolejny miesiąc kalendarzowy.

Pielęgniarska opieka długoterminowa w warunkach domowych prywatnie

Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta może być świadczona także prywatnie. Profesjonalna opieka pielęgniarska świadczona prywatnie jest to zazwyczaj całodobowa opieka, która pełni dyżury nocne i dzienne, a nie tylko, jak w przypadku na NFZ, w godzinach od 8.00 do 20.00 w dni powszednie. Prywatna pielęgniarska opieka może być opieką doraźną – na parę godzin dziennie, kilka dni w tygodniu albo może być to opieka długoterminowa. Przeważnie istnieje możliwość łączenia usług pielęgniarskich i opiekuńczych, a każde zgłoszenie traktowane jest indywidualnie zależnie od potrzeb i oczekiwań pacjenta. Do kwoty płatnych świadczeń zwykle należy doliczyć koszty dojazdu do osoby chorej, a dla stałych klientów jest możliwość negocjacji ceny. W momencie wezwania w nocy do pacjenta, np. od godz. 20-8 albo w dni świąteczne trzeba doliczyć 50% wartości usługi.

Najczęściej każda placówka zdrowia, w której świadczona jest taka usługa ma swój cennik. Poniżej przedstawione są orientacyjne ceny usług pielęgniarskich w wybranych miastach Polski (ceny świadczeń zostały podane na postawie analizy cenników placówek w wybranych miastach):

Katowice

Mycie całego ciała w łóżku/kąpiel w wannie (usługa jednorazowa) – 50 zł,
Toaleta przeciwodleżynowa (usługa jednorazowa) – 35 zł, usługa wielokrotna – 25 zł
Zmiana opatrunku (usługa jednorazowa) – bez kosztu leku – 20 zł, usługa wielokrotna – 15 zł
Iniekcja podskórna w domu pacjenta (usługa jednorazowa) – bez kosztu leku – 15 zł, usługa wielokrotna – 10 zł
Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta (usługa jednorazowa) – bez kosztu leku to 20 zł, usługa wielokrotna – 15 zł,
Wlew kroplowy w domu pacjenta (usługa jednorazowa) – 30 zł, usługa wielokrotna – 25 zł

Czerwionka-Leszczyny

Jednorazowa wizyta domowa celem wykonania czynności pielęgnacyjnych u chorego leżącego – 50 zł
Toaleta całego ciała obłożnie chorego – 50 zł
Pielęgnacja i leczenie odleżyn – 35-40 zł
Zmiana opatrunku – 25 zł
Wstrzyknięcia: podskórne, domięśniowe + utylizacja sprzętu – 25 zł
Podłączenie kroplówki + utylizacja sprzętu – 40 zł

Bydgoszcz

Pielęgnacja odleżyn (materiały opatrunkowe zapewnia pacjent) – 60-80 zł
Zmiana opatrunku (materiały opatrunkowe zapewnia pacjent) – 35 zł
Zmiana kliku opatrunków (materiały opatrunkowe zapewnia pacjent) – 50 zł
Iniekcja podskórna (usługa za sprzętem/usługa bez sprzętu) – 20 zł/25 zł
Iniekcja domięśniowa (usługa za sprzętem/usługa bez sprzętu) – 30 zł/35 zł
Wlew kroplowy (usługa za sprzętem/usługa bez sprzętu, czas realizacji wlewu do 1 godz.) – 50 zł/60 zł
Wizyta edukacyjna pielęgniarki (edukacja pacjenta, rodziny i opiekuna w zakresie zasad pielęgnacji) – 50 zł za wizytę

Gdynia

Zastrzyk domięśniowy – 45 zł
Zastrzyk podskórny – 40 zł
Wlew kroplowy – czas realizacji do 1 godziny – 100 zł
Wlew kroplowy – czas realizacji do 2 godzin – 160 zł
Poradnictwo dotyczące pielęgnacji/edukacja pielęgniarska – czas do 50 minut – 70 zł
Pobranie materiału do badań laboratoryjnych – 50 zł

Warszawa

Pielęgnacja odleżyn – 60 zł
Zmiana opatrunku – 40 zł, kilku opatrunków – 50 zł
Iniekcja podskórna, domięśniowa – 30 zł
Wlew kroplowy – czas realizacji do 1 godz. – 80 zł
Wlew kroplowy + czas realizacji od 1 do 2 godz. – 120 zł
Edukacja zdrowotna – obejmuje 45 min (poradnictwo dotyczące pielęgnacji, diety itp.) – 40 zł

Dla których pacjentów pielęgniarska opieka długoterminowa domowa nie może być realizowana?

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:
– objętych opieką przez zakład opiekuńczy udzielający świadczeń w warunkach stacjonarnych,
– objętych opieką przez hospicjum domowe,
– objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie,
– pozostających w ostrej fazie choroby psychicznej.

Gdzie można zgłaszać skargi w przypadku niezadowolenia z pielęgniarskiej długoterminowej opieki w warunkach domowych?

Jeżeli opieka pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej nie jest realizowana w sposób dla pacjenta zadowalający zawsze może złożyć skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych – w sytuacji gdy pielęgniarka nie wykonuje usług medycznych z zachowaniem należytej staranności lub w momencie zastrzeżeń co do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki.

Autor: Joanna Czekańska, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy
Komentarze
 • Agnieszka
  Odpowiedz

  Czy w ramach takiej opieki pielęgniarka zajmujessię higiena.myje i przebiera chorego.który nie ma ran i odlezyn

  • admin
   Odpowiedz

   Dzień dobry, jeżeli pacjent jest objęty pielęgniarską opieką długoterminową, czyli uzyskała w skali Barthel poniżej 40 punktów i wymaga wykonywania przynajmniej jednego ze świadczeń pielęgniarskich przez okres minimum dwóch tygodni (np. wykonywania opatrunków czy iniekcji) pielęgniarka wykonuje również toaletę u pacjenta. Jeżeli natomiast pacjent nie spełnia warunków uzyskania pielęgniarskiej opieki długoterminowej wówczas czynności związane z toaletą pacjenta wykonuje zwykle pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, którą pacjent wybrał w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 • Wanda
  Odpowiedz

  Szkoda słów na temat opieki długoterminowej, środowiskowej itd. Głaskanie po dłoniach i stopach to miał być masaż a gdy chodziło o pionizację leżącej osoby to rzekomo rehabilitacja. NFZ twierdzi, że jednak jest to obowiązek pielęgniarki długoterminowej jako usprawnianie chorego. Oczekiwanie na rehabilitację to ok. 7-8 miesięcy. I doigrałam się że odmówiono mi opieki po 3 miesiącach bo rzekomo jestem już wyedukowana. Pouczono mnie, że pielęgniarka nie jest do pielęgnacji chorego /a nawet pampersa nie zmieniała/ i nie miała możliwości sprawdzić czy zrobiły się odleżyny, odparzenia itp. nawet zaczerwienione oczy nie zostały zauważone. Chorzy w rodzinach patologicznych mogą ubiegać się o opiekę ale nie w tzw.
  normalnych. Całe życie przepracowaliśmy uczciwie a dzisiaj odwróciły się kryteria i jesteśmy traktowani jak margines.

  • admin
   Odpowiedz

   Witam, jeżeli korzystali Państwo z opieki długoterminowej w ramach refundacji NFZ mogą Państwo złożyć skargę, która zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia.

 • Marta
  Odpowiedz

  Jak często ma obowiązek przychodzić pielęgniarka do pacjenta ??

 • Grazyna
  Odpowiedz

  Dzien dobry chcialabym zapytac czy pielęgniarkę długoterminową mozna też uzyskać gdy osoba cierpi na schizofremie otóż jest w stanie dobrym ale wymaga kontroli czy bieze leki ikontroli badania cukru gdyz jest cukrzykiem dziekuje i czekam na odpowiedz

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search