Sanatorium – przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego na NFZ

 w leczenie uzdrowiskowe, Niezbędnik pacjenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymienia się ogólne przeciwwskazania do leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Ponadto w zależności od profilu/ kierunku leczniczego wyróżnia się szereg szczegółowych przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego. W artykule zaprezentowano obowiązujące ogólne i szczegółowe przeciwwskazania.

Prescription

 1. Ogólne przeciwwskazania do leczenia lub rehabilitacji sanatorium na NFZ.
 2. Szczegółowe przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.

Ogólne przeciwwskazania do leczenia lub rehabilitacji sanatorium na NFZ

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2012 r.) wymienia się 4 główne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:

 1. „stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
 2. choroba zakaźna w fazie ostrej;
 3. ciąża i połóg;
 4. czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
 • 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
 • 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego”

Szczegółowe przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

W zależności od profilu/ kierunku leczniczego wyróżnia się następujące szczegółowe przeciwskazania do leczenia uzdrowiskowego na NFZ:

Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

 • „nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego;
 • zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi przetokami;
 • stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do samoobsługi;
 • stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi.

Choroby układu nerwowego (neurologia)

 • stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną lub zespołem psychoorganicznym oraz z całkowitą niepełnosprawnością;
 • padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu);
 • stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia;
 • całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego lub inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji;
 • stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi;
 • stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne mózgu lub rdzenia kręgowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę.

Choroby reumatologiczne (reumatologia)

 • reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności czynnościowej (unieruchomienie w łóżku);
 • zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);
 • ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością;
 • zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych;
 • układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej;
 • infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej;
 • stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej interwencji chirurgicznej lub ortopedycznej.

Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

 • nadciśnienie tętnicze III stopnia nieunormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem oraz z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych;
 • nadciśnienie tętnicze złośliwe;
 • ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 • niestabilna choroba wieńcowa;
 • przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS – III albo IV okres;
 • nadciśnienie płucne dużego stopnia;
 • ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;
 • kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, blok trójwiązkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 2:1 – w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez zabezpieczenia układem stymulującym serca;
 • częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie;
 • napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków z towarzyszącym zespołem WPW lub obecnością dodatkowej drogi przewodzącej (przy braku skutecznego leczenia ablacją);
 • napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków (u chorych bez dodatkowej drogi przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • złośliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku usuwalnej ich przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 • niewydolność serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • tętniak rozwarstwiający aorty;
 • tętniak serca;
 • ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe;
 • wady serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA lub ze złośliwymi zaburzeniami rytmu serca.

Choroby naczyń obwodowych

 • miażdżyca naczyń kończyn dolnych w III albo IV stopniu niedokrwienia według Fontaine’a;
 • zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym oraz w III albo IV stadium według Fontaine’a;
 • rozległe owrzodzenia żylakowe podudzia, w 6 stopniu niewydolności żylnej, zgodnie z klasyfikacją CEAP;
 • stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi;
 • zespół stopy cukrzycowej z rozległymi, nadkażonymi owrzodzeniami, zgorzel;
 • zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył w ostrej fazie choroby.

Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

 • nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • ostre infekcje górnych dróg oddechowych, wymagające intensywnej farmakoterapii;
 • choroby górnych dróg oddechowych z upośledzoną drożnością w wyniku znacznego przerostu adenoidalnego lub skrzywienia przegrody nosa, wymagające zabiegu operacyjnego;
 • Zespół Meniera lub zespoły pseudomenierowskie.

Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

 • nowotwory złośliwe układu trawienia przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • ostre wirusowe zapalenia wątroby;
 • pełnoobjawowa marskość wątroby;
 • niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej;
 • zwężenie odźwiernika z owrzodzeniem i krwawieniem;
 • choroby żołądka lub jelit przebiegające z krwawieniem z przewodu pokarmowego;
 • choroby żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego wymagające leczenia operacyjnego;
 • choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu;
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu;
 • ostre zapalenie trzustki;
 • nawracające, niezdiagnozowane zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, zaparcia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego).

Cukrzyca (diabetologia)

 • cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie kwasicy, stan przedśpiączkowy;
 • zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą wymagający interwencji chirurgicznej;
 • stany po amputacji kończyn z niezagojoną raną operacyjną;
 • cukrzyca z nefropatią w okresie mocznicy;
 • cukrzyca z makroangiopatią kończyn dolnych w okresie III albo IV choroby naczyniowej;
 • cukrzyca z niewydolnością krążenia w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • pełna niezdolność do samoobsługi z powodu powikłań cukrzycy lub chorób towarzyszących.

Otyłość

 • otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;
 • otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia;
 • otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem umysłowym.

Choroby endokrynologiczne

 • nowotwory złośliwe tarczycy przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • nadczynność tarczycy w okresie całkowitego niewyrównania;
 • ostry stan zapalny tarczycy;
 • wole z bezwzględnymi wskazaniami do operacji;
 • akromegalia w okresie:
  – czynnego procesu chorobowego,
  – z guzem zlokalizowanym w siodle tureckim znacznych rozmiarów oraz z objawami ocznymi, które wymagają stałej kontroli neurochirurgicznej;
 • niedoczynność przysadki – niewyrównana z niskim ciśnieniem tętniczym;
 • zespół Cushinga:
  – z czynną chorobą,
  – po leczeniu operacyjnym nadnerczy lub przysadki, z utrzymującym się nadal czynnym procesem,
  – z niewydolnością krążenia, skazą krwotoczną, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi opornym na leczenie farmakologiczne;
 • niedoczynność kory nadnerczy w okresie niewyrównania;
 • niedoczynność przytarczyc:
  – ciężkie postacie tężyczki,
  – postacie tężyczki wymagające częstego dożylnego podawania preparatów wapnia.

Osteoporoza

 • osteoporozy wtórne w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, szpiczaka mnogiego, nadczynności tarczycy, nadczynności przytarczyc, nadczynności kory nadnerczy;
 • osteoporoza ze świeżym złamaniem;
 • osteoporoza późna z ograniczeniem zdolności podstawowej samoobsługi lub powikłana niewydolnością układu krążenia i oddechowego.

Choroby skóry (dermatologia)

 • nowotwory złośliwe skóry, w przypadku czerniaka – w okresie do 5 lat, a w pozostałych przypadkach nowotworów złośliwych skóry – w okresie do 12 miesięcy, od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • kolagenozy – twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi zmianami narządowymi;
 • fotodermatozy;
 • łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;
 • ostre alergiczne choroby skóry;
 • rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zakażenia bakteryjnego, grzybiczego;
 • ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe;
 • erytrodermia;
 • dermatozy zawodowe w okresie ostrym.

Choroby kobiece (ginekologia)

 • nowotwory złośliwe narządu rodnego przed upływem 12 miesięcy od zakończonej terapii chirurgicznej, radioterapii lub chemioterapii, z wyłączeniem terapii hormonalnej;
 • ostre stany zapalne w obrębie narządów rodnych, ostre zakażenia na tle gruźlicy, rzeżączka, rzęsistkowica, grzybice;
 • mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego;
 • niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;
 • przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze.

Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

 • nowotwór złośliwy nerki przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii, radioterapii;
 • nowotwór złośliwy moczowodu, pęcherza moczowego, nieokreślonych narządów moczowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • ostre stany zapalne nerek i dróg moczowych;
 • choroby nerek z utrwalonym wysokim nadciśnieniem tętniczym;
 • schyłkowa niewydolność nerek w stadium V – z objawami mocznicy; dotyczy pacjentów, którzy nie rozpoczęli leczenia nerkozastępczego;
 • kamica nerkowa zagrażająca powstaniem wodonercza lub roponercza, wymagająca leczenia operacyjnego;
 • ostre kłębuszkowe zapalenie nerek lub zaostrzenie przewlekłego zapalenia nerek;
 • przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;
 • zespół nerczycowy z niewydolnością nerek;
 • krwiomocz nawracający o nieustalonej etiologii.

Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

 • nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • czerwienica prawdziwa;
 • inne zespoły mielodysplastyczne;
 • ostra niedokrwistość pokrwotoczna;
 • niedokrwistości w przebiegu chorób nowotworowych;
 • rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia);
 • dziedziczny niedobór czynnika VIII,
 • dziedziczny niedobór czynnika IX,
 • dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia,
 • skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów,
 • nabyty niedobór czynników krzepnięcia (w przebiegu chorób wątroby lub niedoboru witaminy K);
 • agranulocytoza (neutropenia) poniżej 1,5 G/l (1500/μl);
 • limfopenia poniżej 1,0 G/l (1000/ěl);
 • ciężkie niedokrwistości z objawami ogólnoustrojowymi (tachykardią, bólami zamostkowymi, niskim ciśnieniem tętniczym krwi).

Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

 • gruźlica płuc lub opłucnej w okresie aktywnym;
 • nowotwory złośliwe dolnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • pełnoobjawowa niewydolność oddechowa lub oddechowo-krążeniowa;
 • ostre zapalenie oskrzeli, płuc lub opłucnej;
 • dychawica oskrzelowa o ciężkim przebiegu, ze stanami astmatycznymi w wywiadzie;
 • rozstrzenie oskrzeli na tle gruźliczym;
 • krwawienie lub krwotoki z górnych dróg oddechowych oraz stany po krwotokach płucnych”.

Biorąc pod uwagę leczenie uzdrowiskowego dzieci uwzględnia się takie same przeciwwskazania jak w przypadku osób dorosłych oraz dodatkowo:

 • „upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie;
 • zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój;
 • padaczka – z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów;
 • wady serca siniczne i warunkowo siniczne;
 • schorzenia wymagające specjalnej, indywidualnej opieki (niewidomi, głuchoniemi) – tylko w przypadku braku opiekuna;
 • wady wrodzone ograniczające w znacznym stopniu czynności organizmu lub poszczególnych narządów;
 • ropne zmiany na skórze”.

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy
Komentarze
 • Jolanta
  Odpowiedz

  A jak jest z chorobami psychicznymi?

  • admin
   Odpowiedz

   Proszę się skontaktować z Działem Lecznictwa Uzdrowiskowego w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ i zapytać o tą kwestię.

 • Monika
  Odpowiedz

  a jak to jest z dzieckiem z orzeczeniem o niepelnosprawnosci w stopniu znaczym,potrzebujacynm stalej obecnosci opiekuna-czy sam fakt braku samodzielnosci jest przeciwwskazaniem???

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search