Skierowanie do szpitala – sprawdź ile jest ważne i jak długo możesz czekać na przyjęcie

 w leczenie szpitalne, Niezbędnik pacjenta

Szpital to placówka gdzie przebywają osoby wymagające całodobowej opieki lekarskiej i dostępu do badań wysokospecjalistycznych oraz te, u których leczenie w przychodni lub gabinecie, ze względu na schorzenie nie jest możliwe. Czy ktokolwiek z nas, otrzymując skierowanie do szpitala zastanawia się czy będzie musiał czekać w kolejce na przyjęcie na oddział? Czy kolejki w szpitalach w ogóle obowiązują? Co z tzw. przypadkami pilnymi- czy mają szanse na krótszą kolejkę? W artykule poruszono najważniejsze kwestie dotyczące leczenia szpitalnego, między innymi skierowań na leczenie szpitalne oraz dokumentów, które powinniśmy posiadać jeśli chcemy leczyć się bezpłatnie.

hospital-423751_1920

 1. Kto wypisuje skierowanie do szpitala?
 2. Ile jest ważne skierowanie do szpitala?
 3. Kiedy lekarz wypisze skierowanie do szpitala?
 4. Czy jest potrzebne skierowanie do szpitala prywatnego?
 5. Czy trzeba być ubezpieczonym aby udać się do szpitala prywatnego?
 6. Dokumenty potrzebne aby skorzystać z leczenia szpitalnego
 7. Co w sytuacji gdy w systemie e-WUŚ moje dane wyświetlają się na czerwono?
 8. W jakim czasie należy dostarczyć do szpitala dokumenty potwierdzające ubezpieczenie?
 9. Kolejki, terminy do szpitala na NFZ
 10. Kolejki, terminy do szpitala prywatnego
 11. Kiedy muszę czekać na leczenie w szpitalu?
 12. Czy mogę samodzielnie wybrać szpital?
 13. Czy „przypadek pilny” czeka krócej na leczenie w szpitalu?
 14. Odwołanie terminu zabiegu planowego przez szpital
 15. Odwołanie terminu zabiegu planowego przez pacjenta

Kto wypisuje skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala może wypisać każdy lekarz, zarówno przyjmujący prywatnie, jak i w ramach NFZ (bezpłatnie). Dodatkowo, skierowanie takie można uzyskać od felczera- osoby wykonującej zawód pomocniczy, której kwalifikacje są niższe od kwalifikacji lekarza. Co ważne w stanach nagłych, zagrażających życiu, pacjenci są przyjmowani bez skierowania.

art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ile jest ważne skierowanie do szpitala?

Nie ma jednoznacznych przepisów regulujących kwestię ważności skierowania. Dopóki nie zostanie zdiagnozowane lub wyleczone schorzenie, skierowanie nie traci „terminu ważności”.

Kiedy lekarz wypisze skierowanie do szpitala?

 W przypadku niektórych schorzeń zachodzi konieczność diagnostyki i leczenia w placówce, w której pacjenci są pod całodobową opieką specjalistów i mają dostęp do wysokospecjalistycznych badań. Lekarz powinien wypisać skierowanie do szpitala, jeśli schorzenie nie może być leczone w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie lub przychodni).

Czy jest potrzebne skierowanie do szpitala prywatnego?

Skierowanie do szpitala prywatnego nie jest wymagane.

Czy trzeba być ubezpieczonym aby udać się do szpital prywatnego?

Aby skorzystać ze świadczeń w szpitalu prywatnym nie trzeba być ubezpieczonym.

Dokumenty potrzebne aby skorzystać z leczenia szpitalnego

Od 1 stycznia 2013 dzięki systemowi e-WUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) pacjenci chcący skorzystać ze świadczeń w ramach NFZ, nie muszą dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne takich jak: książeczka zdrowia, druk RMUA, legitymacja emeryta czy rencisty. Wystarczy, że podadzą numer PESEL i potwierdzą swoja tożsamość jednym z dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna w przypadku uczniów i studentów).

Co w sytuacji gdy w systemie e-WUŚ moje dane wyświetlają się na czerwono?

W sytuacji, w której widniejemy w systemie jako nieubezpieczeni, a mamy pewność, że przysługuje nam prawo do bezpłatnych świadczeń, należy tę sytuację wyjaśnić u pracodawcy lub w swoim oddziale NFZ. Gdy spotka nas taka sytuacja podczas weryfikacji w placówce, mamy możliwość złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym nam prawie do świadczeń. Zwykle placówki mają gotowe wzory do wypełniania na miejscu. Innym wyjściem jest okazanie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (np. zaświadczenie od pracodawcy, legitymację ubezpieczeniową, itp.), jednak w większość przypadków pacjenci nie mają ich przy sobie.
Należy pamiętać, o zgłoszeniu członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a po każdorazowej zmianie miejsca pracy, poinformować nowego pracodawcę o członkach rodziny, których chcemy zgłosić do ubezpieczenia.

W jakim czasie należy dostarczyć do szpitala dokumenty potwierdzające ubezpieczenie?

Jeżeli podczas przyjęcia do szpitala, w systemie e-WUŚ widnieliśmy jako nieubezpieczeni, możemy przedstawić dokument ubezpieczenia lub gdy takiego nie posiadamy, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym nam prawie do świadczeń. Oświadczenie musi zawierać następującą treść: „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”
Po złożeniu takiego oświadczenia, nie mamy obowiązku dostarczania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie do placówki. Oświadczenie to obejmuje okres „od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia zakończenia udzielania świadczenia, nie dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia udzielania świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej – świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej – świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.”

art. 50, ust. 6,7,7a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Kolejki, terminy do szpitala na NFZ

Biorąc pod uwagę leczenie szpitalne i kolejki oczekujących na nie, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim dwie kwestie- pierwsza, to przyczyna skierowania do szpitala, druga natomiast to region, w którym chcemy się leczyć. Zdecydowanie krócej będziemy czekać na „łóżko szpitalne”, jeśli jesteśmy kierowani do szpitala w celu diagnostyki- pacjenci z ważnym skierowaniem przyjmowani są zwykle w dniu zgłoszenia się na oddział. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku pacjentów wymagających wykonania specjalistycznego zabiegu, takiego jak operacja przegrody nosowej, endoprotezoplastyka stawów czy usunięcie zaćmy. W tych przypadkach, pacjenci zmuszeni są do wykazania się wielką cierpliwością – wyznaczane im przez placówkę terminy bywają bardzo odległe (pacjenci czekają nawet kilka lat na zabieg). W takich sytuacjach warto wziąć pod uwagę wykonanie zabiegu w innej placówce, niekoniecznie na terenie Polski. Okazuje się bowiem, że terminy w różnych województwach lub poza granicami kraju mogą być znacznie krótsze, a różnice w czasie mogą sięgać kilku lub kilkunastu miesięcy.

Kolejki, terminy do szpitala prywatnego

Oczywistym jest, że kolejki do placówek prywatnych są dużo krótsze niż te, w placówkach finansowanych przez NFZ. W przypadku konkretnych zabiegów różnica jest znaczna. Biorąc pod uwagę zabieg korekty przegrody nosowej terminy na NFZ są bardzo odległe- sięgają nawet kilku lat. W prywatnych placówkach, na ten zabieg czeka się o wiele krócej, bo do kilku tygodni. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Zabieg korekty przegrody nosowej na NFZ i prywatnie. Sprawdź, kiedy NFZ nie pokryje kosztów leczenia.
Gdy planujemy wykonać konkretny zabieg prywatnie, warto sprawdzić dostępność i ceny w kilku lub nawet kilkunastu placówkach, nawet gdy są oddalone od naszego miejsca zamieszkania.

Kiedy muszę czekać na leczenie w szpitalu?

W sytuacjach, gdy szpital nie jest w stanie przyjąć pacjenta w dniu zgłoszenia z powodu braku miejsc, powinien wpisać go na listę oczekujących i poinformować o terminie, w którym musi się zgłosić na leczenie. Co ważne- jeśli w czasie oczekiwania na miejsce w szpitalu stan zdrowia pacjenta się pogorszy, powinien on ponownie zgłosić się do szpitala, gdzie dokonuje się oceny wskazań do wcześniejszego przyjęcia.
W przypadku pacjentów w stanach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu, nie ma mowy o kolejkach oczekujących- muszą zostać przyjęci na oddział od razu. Niestety w rzeczywistości nie zawsze tak się dzieje- chorzy i cierpiący ludzie zmuszeni są oczekiwać w Izbie Przyjęci kilka lub nawet kilkanaście godzin, nim zostaną przyjęci na właściwy oddział.

Czy mogę samodzielnie wybrać szpital?

Pacjentów wymagających leczenia w szpitalu nie obowiązuje rejonizacja. Mogą sami zdecydować, w której placówce skorzystają ze świadczeń. Chorzy najczęściej wybierają placówkę według kryteriów dogodnych dla siebie np. tą najbliżej miejsca zamieszkania lub z najkrótszym terminem oczekiwania.

Czy „przypadek pilny” czeka krócej na leczenie w szpitalu?

Szpital podczas wpisywania pacjenta na listę oczekujących, kwalifikuje go do jednej z dwóch kategorii- „przypadek stabilny” oraz „przypadek pilny”. Pacjentów zakwalifikowanych jako przypadek pilny wpisuje się na listy oczekujących przed pacjentami “stabilnymi”. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjent powinien poinformować o tym placówkę, która koryguje termin udzielenia świadczenia biorą pod uwagę względy medyczne. Według przepisów, określona kategoria ma wpływ na termin, w jakim pacjent zostanie przyjęty do szpitala lub w jakim zostanie wykonany zabieg. W rzeczywistości jednak, w wielu sytuacjach „przypadek pilny” nie czeka na udzielenie świadczenia krócej…

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Odwołanie terminu zabiegu planowego przez szpital

Szpital ma prawo zmienić termin zaplanowanego zabiegu w przypadku wystąpienia sytuacji, która uniemożliwia jego wykonanie, a której nie można było przewidzieć, w chwili ustalania terminu (np. remont budynku, choroba personelu, itp.). Gdy szpital zmienia termin zabiegu planowanego (np. wspomnianej już operacji przegrody nosowej), musi poinformować o tym pacjenta (w każdy możliwy sposób, tzn. telefonicznie, mailowo czy za pośrednictwem tradycyjnej poczty), podając dokładną przyczynę zmiany terminu i wyznaczając nowy- wcześniejszy lub dalszy.

Odwołanie terminu zabiegu planowego przez pacjenta

W sytuacjach, gdy to pacjent zgłasza prośbę o przesunięcie terminu, szpital dokonuje jego zmiany, zazwyczaj jest to termin odleglejszy- niestety pacjent od nowa czeka w kolejce. Wcześniejszy, niż pierwotnie ustalony termin, wyznaczany jest jedynie w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, co wiąże się ze zmianą kategorii medycznej na pilną. Co istotne, przesunięcie terminu na bardziej odległy, może również wynikać ze względów medycznych, a mianowicie konieczności wykonania dodatkowych badań, szczepień, czy pobyt w sanatorium.

Autor: Katarzyna Surowiec, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

 

Polecane wpisy
Komentarze
 • Basia
  Odpowiedz

  Mam pilne skierowanie na leczenie biodra czas to 15 lat w Gliwicach

 • Ola
  Odpowiedz

  Czy szpital ma obowiązek poinformować pacjenta o odwołaniu zabiegu? Do szpitala miałam stawić się dzis, tj 9.07, planowany zabieg miał sie odbyć jutro. Po przejechaniu 100 km i godzinnym oczekiwaniu na przyjęcie- oczywiście wszystko od 5 rano do godziny 10 na czczo-pani, ktora miała mnie przyjmować powiedziała, ze wszystkie operacje ortopedyczne sa odwołane. Nie podała żadnego powodu, żadnego nowego terminu. Wszystko kazała ustalać i załatwiać od nowa. Co zrobic w takim przypadku?

 • Edyta
  Odpowiedz

  Witam .
  Dostalam potwierdzenie wpisu do kolejki oczekujących . Papier ten wystawiono mi w oddziale czy z tym papierkiem miałam jeszcze gdzieś iść ?

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search